28/11/2014

На път с бебе: самолет
Travel with a baby: flying


За първи път летях с Емма, когато тя беше на три месеца. Разстоянието не беше дълго: Виена-София. Полетът беше около час и малко. Аз бяха притеснена как ще й се отрази, а тя - сънена в началото, а след това изключително любопитна към хората и новата обстановка. Всичко мина успешно - от чекването (приоритетно за майките с деца), през полета с Еър България, с изключение на смръщените вежди на една от стюардесите, виждайки ме кърмейки Емма. (Забелязвам, че жените са по-стъписани и учудени при гледката от повечето мъже.) Вторият път беше през октомври, Емма вече на седем месеца, а полетът доста по продължителен. Изчетох какво ли не по темата, най-важните три съвета - носете биберон, различни играчки и храна за малкия човек. 

Кое за нас се оказа важно:

преди полет
 • да се проверява няколко дни предварително за бебешко легло, ако пътуваме на дълго разстояние. Въпреки че с мистър Д. нямахме проблем Емма да седи в нас в едната посока, за нея сънят беше повече, когато имахме кушетка при обратния полет
 • носенето на малко ръчен багаж беше голям плюс
 • удобната и голяма чанта за пелени, резервни дрехи, документи, която закачахме на количката спести носенето на дамска чанта. За мен е голямо улеснение не само при пътуване
 • кенгуруто беше както винаги в помощ, в случая при прекачванията/чакането на багажа/придвижването до и от града
 • да си с дете невинаги означава предимство при чекиране или бординг, но повечето пътници гледаха с разбиране и бяха готови да минем преди тях

в самолета
 • храна по време на полета освен кърмата не беше нужна
 • не мога да споделя опит за бибероните, тъй като нямаме такива. Емма нямаше проблем с изкачванията/слизанията и не даваше признаци да има неприятности със заглъхнали уши
 • носенето на малко одеало за удобство при кърмене и за завиване на бебето беше добра идея 
 • играчките бяха излишни, тъй като всичко друго - празни бутилки от вода, списание, слушалки, коланите в самолета, съседът ни по място бяха хиляди пъти по-интересни и занимателни за Емма
 • стюардите бяха готови да предложат по-голяма възглавница, вода, по-широко място при възможност
На слизане всички пътници около нас ни гледаха с благодарност и облекчение, явно са имали определени страхове от близостта с бебе на дълъг полет. Малката Емма се оказа прекрасен спътник. Не знам дали се дължи на възрастта, но притесненията ми, че ще плаче, че ще се страхува, че ще настине от климатиците, че ще досади на другите хора бяха безпочвени. Осъзнавам, че повечето родители се ограничаваме сами и често и се отказваме от пътувания или оставяме бебето/детето при роднини, а малките хора са отворени и любопитни към света около тях и най-много от всичко обичат да са с нас. Затова следващият път когато сме заедно просто ще се отпусна и наслаждавам на пътуването.

Тhe first time I flew with Emma she was three months old. The distance was not long: Vienna-Sofia. The flight was about an hour and a half. I was worried how it will all affect her.  At first she was still sleepy and then very curious about the people and the new surrounding. Everything went smoothly - from check in (with priority for mothers with children) through the flight with Air Bulgaria to the landing, except the frowning look on the face of one of the flight attendants, seeing me breastfeeding. (I have noticed that women are more startled at the sight than most men.) The second time was in October, Emma was already seven months old and the flight took longer. I read everything on the subject I could find. The most important three tips - pacifiers, toys and baby food.

What actually was relevant to us:

before the flight 
 • check a few days in advance for baby bed availability, if traveling a long distance. Although Mr. D. and I had no problem with Emma sitting in our laps, sleeping was much more comfortable for her when we had a baby bassinet on our return flight
 • taking small hand luggage was a big plus 
 • a normal size diaper bag/stroller bag for spare clothes, documents, etc. which we'would hung on the stroller saved me the need for a handbag. It is a great convenience not only when travelling 
 • kangaroo was at hand, as always, to help in during transfer / waiting for luggage / going to and from the city 
 • traveling with your child is not always advantageous at check in or boarding, but most travelers look understandingly and may let you go before them 

on the plane
 • additional baby food apart from breast milk during the flight was not necessary 
 • I cannot share an experience with pacifiers because we use none. Emma had no problem with ascends/ descends and no signs of trouble with muffled ears 
 • for me carrying a small blanket and using it as either an armrest for comfortable feeding or for wrapping the baby was very helpful
 • toys were unnecessary, as everything else - empty bottles of water, magazine, headphones, seat belts or the other passengers - was a thousand times more interesting and entertaining for her. 
 • stewards are almost always willing to offer a larger pillow, water, and more space if possible 
After we landed most of the passengers around us watched us with gratitude and relief, clearly they had certain fears of the closeness with a baby on a long flight. Little Emma proved herself to be a wonderful companion on the plane.  I don't know whether it was due to her age, but my concerns that she will cry or will be afraid, that will catch a cold from the air conditioning or she would be a nuisance to other people were groundless. I realize that most of us tend to limit ourselves and often give travelling entirely up, or leave the baby/ the child with a family member. The little people are open and curious about the world around them and most of all love to be with us. So all I can do now is to relax and enjoy our next trip together.

Image: blanche et orange

No comments:

Post a Comment