14/03/2015

Три пъти ура!
Hip hip hooray!


Емма вече на една година! Една година в която:
 • имаше много сълзи и много смях
 • всеки нов ден беше предизвикателтсво
 • сънят остана някъде на много, много заден план
 • сешоарът стана най-добрият ни приятел в борбата с коликите
 • къпането стана любимо занимание за всички
 • станахме по-уверени родители
 • и (надяваме се) по-забавни възрастни
 • получихме много непоискани съвети
 • и някои от тях бяха всъщност полезни
 • усетих искрената подкрепа на някои 
 • и изпълнения с преценка поглед на други
 • имаше турболенции и изпълнени със спокойствие дни
 • осъзнахме колко излишни са книгите за бебета
 • и следването на "методи" за възпитанието и отглеждането им
 • центърът на света се премести ЗАВИНАГИ
 • егото ни беше предизвикано и падна в неравностойната борба
 • осъзнахме че рекламите с бебета и семейства-закусващи-в-бяла-чиста-кухня са подвеждащи
 • и че тишината е изчезващ вид
 • видяхме възхищението в очите на малкото ни момиче
 • и осъзнахме, че притежаваме свръхестествени сили
 • разбрахме какво е безгранична любов
 • която няма общо с идиличните снимки на спящи бебета, спокойни родители, кош с прилежно прибрани играчки и куче на заден план
 • се научихме на търпение 
 • и да действаме според момента
 • ни беше много трудно да не говорим постоянно за детето
 • и бяхме много благодарни, когато приятелите ни разбиращо продължаваха да изслушват с усмивка поредното а знаеш ли какво направи Емма онзи ден
 • закъснявахме често за срещи
 • и се научихме да се организираме по-добре с малък човек
 • мислите ни ставаха все по-объркани, а ние - по-емоционални
 • кърмих на всевъзможни места
 • а мистър Д. изчете и изслуша всичко по темата
 • бяхме по-малко онлайн и често с изключени телефони
 • се опознахме един друг и най-вече самите себе си
 • започнахме да разбираме другите хората с деца
 • но не успяхме (все още) да заобичаме детските площадки
 • се учехме да виждаме света през детските очи
 • забавихме крачка и спряхме надбягването с времето
 • а сякаш всичко беше миг

Emma turned one! A year in which:
 • there were many tears and much laughter as well
 • each new day was a challenge
 • sleep dropped in the background 
 • the hairdryer became our best friend in the fight against colic 
 • bathing has become a favorite pastime for the whole family
 • we became more confident parents 
 • and (hopefully) more fun adults 
 • we received a lot of unsolicited advice 
 • and some of it wasn't bad at all 
 • I felt sincere support from some  
 • and appraising glances from others 
 • there was turbulence and days filled with serenity 
 • we realized how unnecessary books about babies are  
 • as well as following a certain "method" of educating and raising a child
 • the center of the world has FOREVER been moved 
 • our ego was challenged and ultimately fell victim to the unfair struggle 
 • we realized that ads with babies and families-eating-breakfast-in-white-clean-kitchens were misleading 
 • and that silence is a dying breed 
 • we saw true admiration in the eyes of our little girl 
 • and we realized that we have super powers 
 • we learned that love is boundless 
 • which had nothing to do with idyllic pictures of sleeping babies, calm parents, baskets with toys neatly tucked away and a dog in the background 
 • we learned to be patient 
 • and to act accordingly
 • it was very difficult not to constantly mention the child 
 • and we were very grateful to our friends who took in with a smile yet another and do you know what Emma did the other day 
 • we were often late for meetings 
 • so we learned to be more organized  
 • our thoughts were becoming more confused, and we - more emotional 
 • I breast fed at all sorts of places 
 • and Mr.D. read up and heard everything on the topic 
 • we were less online and often turned our phones off
 • we got to know each other and especially ourselves better
 • we understand now the other people with children 
 • but we (still) don't fancy playgrounds 
 • we are learning to see the world through a child's eyes
 • we slowed our pace down and ceased racing time 
 • as if all was but an instant

Image: Galina Balezdrova-Krasteva

No comments:

Post a Comment